ผลการดำเนินงานของกระทรวง

พิมพ์

               ผลการดำเนินงานของกระทรวง ปี 2553 ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              - ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.

 

              - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.