แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

พิมพ์

              ในช่วงการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ได้มีการวางทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประเด็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ โดยสรุปได้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.