แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

พิมพ์

           


           สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551-2554) และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้จัดทำเอกสาร “การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สามารถนำแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นรายปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์ฯ มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากรของ สป.วท. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นชอบให้จัดทำเอกสาร “การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”


 
 

แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [1]
View more documents from msciences.
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [2]
View more documents from msciences.
Tags แผนกลยุทธ์ - นโยบาย - ยุทธศาสตร์ - ข้อมูลหน่วยงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์