กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

ณ วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

1. ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกำหนดอนาคต และพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge-Based Country) และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิตประจำวัน
2. ให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovative Economy) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศ รวมทั้งสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นฐานปัจจัยการผลิต
4. ให้มีการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น
5. ให้มีการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
6. ให้มีการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 

 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป