เอกสารงบประมาณการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พิมพ์

          ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ (knowledge worker) โดยการศึกษา วิจัย ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถและใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

ดาวน์โหลด เอกสารงบประมาณการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Tags กำลังคน - ศักยภาพ - พัฒนา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 23 มีนาคม 2558
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าปฏิรูปกลไกบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
» รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบ มว.สร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมี
» ก.วิทย์ เตรียมพร้อมจัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
» นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในประเทศ