กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2558 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

พิมพ์ PDF

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
ในคราวการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

 

1. การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอให้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

2. ผลงานวิจัยและพัฒนา และผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงยังต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. จะบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง นอกจากนี้ให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน และประชาสังคม

4. การดำเนินงานให้ทำด้วยความรวดเร็ว ภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด และไม่ทำงานเชิงประชานิยม ทั้งนี้ขอให้ติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ทุก 3 เดือน

5.  งานตามข้อสั่งการของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่

      1) การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ (สวทน.)

      2) การจัดทำรายละเอียดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ (สสนก.)

      3) การจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จาก GIS สำหรับเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของประเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและการโซนนิ่งพื้นที่ (สทอภ.)

      ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดังกล่าว ดำเนินการต่อไปให้สำเร็จลุล่วง

6.  ร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ กลุ่มประเทศ และกลุ่มประเทศในภูมิภาค

7.  สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทิศทางการพัฒนาประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

8. วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของ วท. ขอให้มุ่งไปสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชน เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า วท. เป็นกระทรวงบริการ สนับสนุนการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ นำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap)"

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป