กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พิมพ์ PDF

นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช)

 

ซึ่งได้มอบให้ในคราวประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
1. การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาล โดยมีนโยบายเร่งด่วน ดังนี้
     1.1 นโยบายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้แก่
           - เร่งนำผลงานต่าง ๆ ของกระทรวงไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนโดยให้สอดคล้องตามสภาพสังคมและพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งการใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
          - สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท
          - สร้างงาน โดยการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนเงินลงทุนในการสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของตลาด
          - ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาคนตกลง โดยการฝึกอบรมคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วยสร้างงานและสร้างรายได้โดยให้เน้นโครงการ IT Retrianing โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่
                 
                     1) การฝึกอบรมคนจบปริญญาตรีไม่มีงานทำ เพื่อส่งไปทำงานแทนครูธุรการในโรงเรียน
ทำให้ครูมีเวลากลับมาสอนหนังสือนักเรียนได้เต็มเวลา (ซึ่งปัจจุบันขาดครูเป็นจำนวนมาก)
                     2) การฝึกอบรมคน เพื่อให้มีความรู้ด้าน IT เพื่อลงไปทำงานกับ อบจ. และ อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน IT อยู่แล้ว อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น
          - สารต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี 9 แห่ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นแบบอย่างและขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ ทั่วไประเทศ
     1.2 นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เช่น การวิจัยและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น รวมทั้งการร่วมวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสม ต่อการใช้งานในพื้นที่
2. กรอบการจัดทำแผนและงบประมาณตามนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2552-2554) ดังนี้
     2.1) การดำเนินงานของ วท. ต่อไปนี้ ขอให้เน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ คุณภาพชีวิตเป็นหลัก อย่างเป็นรูปธรรม
     2.2) ขณะนี้ วท. ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2552 แล้ว อาจปรับแผนงาน เพื่อมาพัฒนาวิจัยเชิงประยุกต์ให้มากขึ้น
     2.3) นโยบายเร่งด่นที่ต้องให้เสร็จภายในมกราคม 2552 ซึ่ง วท. มีโครงการ 17 โครงการที่จะขอให้งบประมาณ (งบกลาง)โดยโครงการเร่งด่วนของ วท. ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ คือ โครงการด้าน IT Retraining ซึ่งช่วยอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามขอให้หน่วยงานขยายผลไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่นโครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ เขื่อนเซรามิก ปุ๋ย บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณกลาง หาก วท.ร่วมมือกับส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น
    2.4) การจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2553 ขอให้เน้นการสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
    2.5) การสร้างกำลังคน ทำได้หลายรูปแบบ ทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้น่าสนใจ เช่น ต่างประเทศ science and technology discovery centre ให้เด็กทำ hands on ได้ นอกเหนือจากโครงการนักเรียนทุน
    2.6) ขอให้เน้นเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน อยากให้ประชาชนทั้งประเทศคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
    2.7) สำหรับการสื่อสารกับเด็กและเยาวชน ให้สื่อสารอย่างสนุก เข้าใจง่าย พูดบ่อยๆ ซึ่งการสื่อสารทางโทรทัศน์ทำให้เด็กเข้าใจได้ดี
    2.8) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. จัดเก็บรวบรวมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดที่เด่นๆ และประสบความสำเร็จ เช่น เครื่องกรองน้ำ การบรรจุหีบห่อ การฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกเสื้อนาโน เป็นต้น
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป