กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552

          ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2552 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี)  ขั้นตอนและแผนไปสู่การปฏิบัติ (การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552 ) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวง)

          ปีงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น 6 ด้าน ได้แก่
          1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ
          2) การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสังคมฐานความรู้
          3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ
          4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ
          5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
          6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Bhusit Phoseang 2427
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง Bhusit Phoseang 2525
3 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง Bhusit Phoseang 2379
4 แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 Bhusit Phoseang 2571
5 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 Bhusit Phoseang 2271
6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Bhusit Phoseang 1907
7 ตัวชี้วัด Bhusit Phoseang 1923
8 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี2552-2554 (ในสมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) Bhusit Phoseang 19090
9 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) kanokporn siwang 1994
10 รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552 Bhusit Phoseang 43416
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป