กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง ประวัติหน่วยงาน

ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น

พิมพ์ PDF 

               ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI   for OTOP  Upgrade) จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดขอนแก่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าโอทอป ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559  ณ  โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

 

 

               ภายในงานสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่  1.OTOP Academy  ภาคการบรรยายถ่ายทอดความรู้    โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ  อาทิ  ยกระดับสินค้า   เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์    การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น   2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี   3.OTOP STI Matching  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP และการจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี รวมทั้งนิทรรศการ “วท. คืนความสุข ยกระดับโอทอปด้วย วทน.” เวทีโชว์ผลงานจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน

 

               ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาโอทอปยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากโอทอป 1.0 มาเป็นโอทอป 2.0 ซึ่งมีแนวทางโดยสรุป ได้แก่

          1.โอทอป ต้องมี “เสน่ห์” มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวความเป็นมา มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

          2.โอทอป ต้องมี "ที่ขาย" โดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

          3.โอทอป ต้องเป็น "โมเดลธุรกิจ" ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้า

          4.โอทอป ต้องใช้ "e-commerce" เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย

          5.โอทอป ต้อง "ขับเคลื่อนร่วมกัน" โดยใช้กลไกร่วมภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน

          6.โอทอป ต้องสร้าง "คลื่นลูกใหม่" โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ณ  โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

 

               จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป  โดยได้มอบหมายให้ วว.  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการ             การทำงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ        ซึ่งการพัฒนาจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่  การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาระบบมาตรฐาน  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร โดยครอบคลุมกลุ่มโอทอปทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) กลุ่มโอทอปปัจจุบัน (Existing) และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs (Growth) การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

 

               “...ในปี 2559 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยเฉพาะ วว. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ วว. ได้มีการส่งเสริม / พัฒนาให้ผู้ประกอบการ OTOP มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ    ให้มีคุณภาพจนสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพของสินค้าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นอกจากนี้  วว. พร้อมให้การบริการ / ให้คำปรึกษาการรับรองระบบคุณภาพสินค้าในระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งทีสำคัญที่สุดของการสัมมนาในวันนี้ คือ การบูรณาการ หรือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ในการนำ วทน. จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

 

               นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. มาช่วยพัฒนากลุ่ม SMEs และ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ และพัฒนาสังคม สร้างอาชีพใหม่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น  จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดัน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

               ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น  เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว สู่ผู้ประกอบการ OTOP สู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น  อันเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน


ข้อมูลข่าวโดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

  

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป