กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง

ประวัติ และผลงาน นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

พิมพ์ PDF

Language Selection Thai (ภาษาไทย)    Language Selection English (United Kingdom)                                          


นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร(การทูต)International Instifute of Public Administrstion,Paris
- ปริญญาเอก (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยปารีส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎไทย

ประวัติการทำงาน
- ส.ส.ยโสธร 4 สมัย
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ พรรคเพื่อไทย

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป