กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง

ประวัติ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

พิมพ์ PDF

1.  ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ  รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  นามสกุล  สุนทรธรรม  
     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
     สถานที่ทำงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 
2.  ประวัติการทำงาน
     2.1 ประวัติทางวิชาการ
           บรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           - ตำแหน่งอาจารย์ 16 พฤษภาคม 2517
           - ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 พฤษภาคม 2529
           - ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 สิงหาคม 2532
    2.2 ประวัติบริหาร  
          - ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2531-2533)
          - ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533-2536)
          - ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2538 - 31 กันยายน 2543)
          - ตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2543 - 29 มกราคม 2544)
          - ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 มกราคม 2544 - 30 มีนาคม 2548)
          - ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2551)
          - ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (1 มกราคม 2552 ถึงปัจจุบัน)
    ประสบการณ์การทำงาน
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (3 พฤษภาคม 2544 – 31 กรกฎาคม 2545)
2. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537 – 2540)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538-2543)
4. กรรมการประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540-2543)
5. กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542-2543)
6. อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย (2535-2538)
7. หัวหน้าหน่วยวิจัยดาราศาสตร์โฟโตเมตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2531 ถึง ปัจจุบัน)
8. ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์ภาคเหนือ (2540-2541, 2546-2548)
9. ประธานโครงการโอลิมปิกวิชาการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ภาคเหนือ (2543-2544)
10. ที่ปรึกษาคณะทำงาน โครงการ พสวท. สควค. รพค. และ วพ. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537-2548)
11. กรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการ พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ (2540, 2543)
12. ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดงาน วทท.23 และวิทยากรบรรยายทางวิชาการ (2540)
13. ประธานกรรมการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538-2542)
14. วิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ทั่วประเทศ และที่ หอดูดาวสิรินธรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2531 ถึงปัจจุบัน)
15. วิทยากรอบรมครู “ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (2539, 2543)
16. วิทยากรโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2532 ถึงปัจจุบัน)
17. วิทยากรอบรมหลักสูตรนักดาราศาสตร์ในอนาคต รุ่นที่ 1-4 ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย (2538-2541)
18. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำราในโครงการประกวดตำราครบรอบ 36 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมษายน 2544)
19. กรรมการจัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2544
20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (19 มีนาคม 2547)
21. ประธานจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7-11 สิงหาคม 2547)
22. ประธานจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย (26-30 สิงหาคม 2547)
23. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม (พฤศจิกายน 2547)
24. วิทยากรบรรยายในการสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (18 สิงหาคม 2547)
25. วิทยากรบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไทย ประจำปี 2547 เรื่อง โครงการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (9 กันยายน 2547)
 
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เกียรติประวัติ
3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (2540)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (2548)
- ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (2543)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (2542)
3.2 เกียรติประวัติอื่นๆ
- ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2541
- ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ โปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
: ตามเสด็จเพื่อถวายงานทางวิชาการ ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรดาวและอุปกรณ์ต่างๆ
ของหอดูดาวอินเตอร์-อเมริกัน เซร์โร โตโลโล และหอดูดาวแห่งชาติด้านดาราศาสตร์แสง ที่ภูมิภาคโกกิมโบ
สาธารณณัฐชิลี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
: ถวายงานด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (2532 ถึงปัจจุบัน) ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่จังหวัดเชียงใหม่
: ตามเสด็จเพื่อถวายงานทางวิชาการ ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ
เมืองเซี่ยงไฮ้ และหอดูดาวเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2552
: ตามเสด็จเพื่อถวายงานทางวิชาการ ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่ม
หอดูดาวที่เกาะ La Palma ประเทศสเปน เมื่อเดือนกันยายน 2551
; ตามเสด็จเพื่อถวายงานทางวิชาการ ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ
อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538

: ตามเสด็จเพื่อถวายงานทางวิชาการ ในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2538
- เป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- รับผิดชอบในการจัดสร้างหอดูดาวแห่งชาติและการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4
เมตร ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
- รับผิดชอบในการจัดสร้างและพัฒนาหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 6 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และพิษณุโลก
- ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำระบบสารสนเทศ-
ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนและศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ภาคเหนือเพื่อบริการให้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
   
 
 
 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป