กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

"ก.วิทย์" หนุนสร้าง “เครื่องวัดความอร่อย” เครื่องแรกของโลกตั้งเป้ามาตรฐาน

พิมพ์ PDF

“อาหารไทย ไม่ว่าครัวไหน รสชาติไทยเดียวกัน”

           สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการนวัตกรรม “เครื่องมือทดสอบมาตรฐานรสชาติอาหารไทย” เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทดสอบรสชาติอาหารไทยให้มีมาตฐานเดียวกันทั่วทุกมุมโลก รองรับการขยายผลโครงการ “ศูนย์รสชาติอาหารไทย”
           นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "ศูนย์รสชาติอาหารไทย" จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของรสชาติอาหารไทยให้ได้คุณภาพ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากตำรับดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยไม่ว่าครัวไหน ก็ต้องมีรสชาติไทยเดียวกัน” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกวัตถุดิบสำหรับเป็นส่วนผสมของอาหารไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก จึงได้เน้นสร้างความตระหนักใน “สูตรมาตรฐานรสชาติอาหารไทย” ให้ตรงความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้ สนช. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการให้มีความครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูป รวมถึงการบริหารจัดการร้านอาหารไทย การตลาด การสร้างตราสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์       
           นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า การสร้าง “สูตรมาตรฐานรสชาติอาหารไทย” จำเป็นต้องนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี ซึ่งในการตรวจวัดคุณภาพของรสชาติทั่วไปนั้น มักใช้หลักการประเมินทางประสาทสัมผัส ได้แก่ รสชาติ กลิ่น สี และลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งการประเมินอาจทําในลักษณะที่เป็นแบบแผนโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนมา สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งคือ การควบคุมวิธีการทดสอบ สภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะทําการทดสอบและจิตใจของผู้ทดสอบชิม ซึ่งล้วนมีผลต่อการวัดคุณภาพ สามารถทำให้ผลการทดสอบเกิดการคลาดเคลื่อนได้
           ดังนั้น สนช. จึงได้ดำเนินโครงการนวัตกรรม “เครื่องมือทดสอบมาตรฐานรสชาติอาหารไทย” เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดค่ารสสัมผัสพื้นฐานที่คนจะได้รับจากลิ้นสัมผัสในระหว่างการรับประทานอาหาร ได้แก่ ความเปรี้ยว ความหวาน ความเค็ม ความเผ็ด หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้งวัดกลิ่นที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารได้ เพื่อนำไปใช้ทดสอบและประเมินรสชาติอาหารไทย โดยจะพัฒนาให้สามารถวัดค่าต่างๆ ได้ภายในเครื่องเดียว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแรกของโลก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในธันวาคม 2556 นี้ และพร้อมเปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานรสชาติอาหารไทยกับสถานประกอบอาหาร ซึ่งหากผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Thai Delicious” เพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย

 


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาศยา ศิริเอาทารย์ โทรศัพท์ 0-2644-6000 ต่อ 204 อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป